D.P 逃兵追缉令 (更新至 第2季06)


最后更新于 2023-8-5 13:57

视频下载 (夸克网盘): https://pan.quark.cn/s/79fd7830f680
9.1
又名: D.P狗之日 / D.P Dog Day / D.P.
导演: 韩俊熙 Jun-hee Han
演员: 丁海寅 Hae-In Jung / 具教焕 Kyo-hwan Koo / 金成畇 Sung-Kyun Kim / 孙锡久 Suk-ku Son / 元志安 Ji-An Won
类型: 剧情 / 动作 / 犯罪
制片国家/地区: 韩国
年份: 2021

简介: 俊浩入伍后意外成为追缉逃兵的一员,他将与浩烈搭档行动,共同面对那些逃兵背后的隐情和无法逃避的现实。
如有侵权,请告知:ddrk.megmail.com